top of page
Katedra  LOGO.jpg

לוגו אחרי

לוגו לפני

הקתדרה

שינוי מיתוג ורענון לוגו לקתדרה הבינתחומית - מפגשים מהסוג האינטלקטואלי

ריענון המיתוג כלל לוגו, מודעות, ניוזלטרים, ידיעונים שנתיים וחצי שנתיים, ניירות מכתבים ועוד

Katedra  Add.jpg
Katedra Catalogue 2020-2021.jpg
Katedra Catalogue 2019-2020.jpg
bottom of page